2/2019

Vårvintern börjar visa sig från sin bästa sida,

dagsljuset ökar dag för dag och väderleken är perfekt för vinteraktiviteter utomhus. Och det finns mer att se fram emot, vårens årligen återkommande höjdpunkt står snart för dörren: Terveydenhuollon sihteerit rf:s skolningsdagar!

Förberedelserna inför skolningsdagarna har framskridit planenligt och vi har redan emottagit en mängd anmälningar. Några mindre ändringar i skolningsdagarnas program har vi dock varit tvungna att göra, eftersom sote-reformen inte framskridit enligt tidtabellen och därför har vi bytt några föreläsare för att försäkra oss om att vi får möjligast färsk och uppdaterad information.

Föreningens årsmöte ordnas i vanlig ordning i samband med skolningsdagarna och alla medlemmar är varmt välkomna att delta i årsmötet. Vi lever i en mycket intressant tid, en tid fylld av reformer och i dessa föränderliga tider förväntas även sekreterarna inom hälsovården hänga med och förnya sig och sina kunskaper. För att kunna svara på dessa förväntningar krävs omfattande insikter i sekreterarens vardagliga arbetsliv och kunskap om sekreterarnas önskemål gällande arbetet. Terveydenhuollon sihteerit rf strävar till att främja sekreterarnas yrkesmässiga ärenden, t.ex genom att delta i skolningsdebatten för att på så sätt kunna påverka sekreterarnas arbetsuppgifter i framtiden.

Alla teknik kräver både förändringar i arbetssätt och uppdatering av kunskaperna. Manhar redan en längre tid inom Aarhus och Aalborgs universitet forskat inom hälso- och sjukvårdens arbetsuppgifter och hur digitaliseringen påverkar dessa. I Finland saknas motsvarande forskning nästan helt, men Terveydenhuollon sihteerit rf har framfört forskningsönskemål till finländska aktörer.

Jag har redan tidigare uttalat, att den kommande sote-reformen är en gyllene tillfälle för oss sekreterare, och jag håller fortfarande fast vid denna åsikt. Något nytt motsvarande tillfälle kommer inte att erbjudas oss sekreterare på lång tid framöver, därför ska vi vara aktiva nu!

Jag önskar alltså att få se ett aktivt och rikligt deltagande i vår förenings årsmöte, eftersom vi på mötet kommer att dra upp riktlinjerna inför framtiden.

Låt oss njuta av det underbara vårvinterljuset och av vårt givande arbete med att förbereda skolningsdagarna!


***

 

1/2019

Att göra en nystart?

Många börjar det nya året genom att vända ett nytt blad eller genom att göra en nystart. Ibland kunde det kanske vara klokt att medvetet från år till år ta med sig de bra sakerna eftersom planmässighet och långsiktighet kan anses vara bra egenskaper.

Speciellt i världen där det enda bestående är ständig förändring. Man har tjatat så mycket om digitaliseringen och förändringarna som digitaliseringen medför att man nästan inte orkar lyssna längre, men förvånande få arbetsgivare agerar planmässigt; ”organisationerna investerar stort i intelligent teknologi, nya processer och automatisering, men bara tre procent investerar lika mycket i arbetstagarnas kunnande och utveckling”, berättar Accentures chef Terhi Mäkelä (Jyty-tidningen 8/2018). Effektivitet eftersträvas, men okunnighet kan knappast vara effektivt.

Distansmöten torde utgöra ett bra exempel på ineffektivitet i vardagen. Redskap och system för distansmöten finns på de flesta arbetsplatser, men vanligtvis är den enda instruktionen i användningen av dessa ”det finns närmare info på intra”. I den stressiga vardagen har folk sällan tid att söka instruktioner på intra så möten sköts fortfarande ofta genom att åka t.ex. till andra sidan av staden. Att skola sekreteraren till arbetsgemenskapens sakkunniga inom kommunikationsteknik kunde vara lönsamt. Sekreteraren kunde lansera den nya tekniken och fungera som handledare i praktiken, vilket skulle rota de nya arbetssätten i vardagen och effektivera verksamheten.

I vilket fall som helst är det uppfriskande att vi dag för dag går mot ljusare tider och det finns många trevliga saker att se fram emot! Terveydenhuollon Sihteerit rf:s årliga skolningsdagar arrangeras återigen i mars, närmare bestämt 28 - 29.3.2019 i Tammerfors. Du kan redan bekanta dig med skolningsdagarnas program på vår hemsida. Årsmötet hålls som tidigare i samband med skolningsdagarna, alltså 28.3.2019.

I år är det dags för den nordiska kongressen, NOLO 2019, som går av stapeln i Malmö 25-26.9.2019. En enkät i anslutning till sekreterarens arbete inom hälsovården har genomförts i alla nordiska länder under december-januari. I Finland var det ungefär 2000 sekreterare inom hälsovården som fick förfrågan sig tillsänd. Hoppas att du svarade på enkäten, ifall du ingick i gruppen som fick enkäten. Resultatet av förfrågan offentliggörs i samband med kongressen i Malmö. Jag väntar med stort intresse på dessa resultat, eftersom motsvarande förfrågningar inte har förekommit tidigare.

Med en önskan om en ljus början av året till er alla!

***

 

12/2018

Julen står för dörren

Det gångna året har varit mycket mångsidigt och varierande för mig och samtidigt har jag fått lära mig vilka uppgifters som hör till ordförandeskapet inom Terveydenhuollon Sihteerit rf. Emellanåt har ordförandeskapet förlöpt ganska väl, men visst har det också funnits stunder då nya lärdomar inhämtats. Lyckligtvis har tidigare och nuvarande föreningsaktiva och förtroendepersoner stöttat och guidat mig i rätt riktning. Stort tack till er för ert tålamod!

Under det gångna året har det från medlemshåll gjorts en del kontakttaganden till mig, dessa kontakter är alltid välkomna. Det har varit fint att märka, att det på många ställen i Finland finns kolleger som grubblar över samma saker som jag - eller bara påminner om hur det är att vara döpt till Tarja! 

Jag är också imponerad av och har stor respekt för att mina föregångare har lyckats skapa ett stort samarbetsnätverk, som jag nu vårdar enligt bästa förmåga. Tack till alla våra samarbetspartners för all hjälp och stöd med att driva hälsovårdssektorns sekretararärenden vidare. Jag försöker även vidga vårt nätverk, eftersom samarbetspartners alltid behövs.

Terveydenhuollon Sihteerit har deltagit och engagerat sig i en mängd olika saker under det gångna året, ändå finns det mycket kvar att göra. Arbetet får dock vänta ett tag nu, eftersom vi som bäst förbereder oss inför julfirandet, och jag önskar att vi alla ska få fira den bästa tänkbara julen. I sinom tid tar vi emot det nya året i avslappnad, öppen och energisk stämning.

En fantabulöst god jul och underbart årsskifte till envar!

Önskar

Tarja

***

 

11/2018

Novembers gråa dagar, Sisu och Tarja

De senaste dagarna har varit mycket gråa och detta mörker har känts som en prövning för mig. Vetskapen om att ännu mörkare dagar ligger framför oss har inte precis lättat upp humöret. Därför blev jag glatt överraskad när jag hittade en ansiktsolja från Lumene vid namn Sisu på kosmetikhyllan i affären. Jag tänkte att oljan förhoppningsvis fungerar uppiggande och stärkande på både den inre och yttre glöden.

Föreningens medlemstidning befinner sig för närvarande i finslipningsfasen och återfinns i era postlådor i början av december. Tidningen för oss en bit in i framtiden, ända till vårkanten eftersom de årliga skolningsdagarnas program publiceras i den kommande tidningen. Några ord om yrkesstolthet blir det även, och utöver det är mycket annat smått och gott också på kommande. Jag tillönskar er redan nu trevliga lässtunder med vår tidning.

Det nordiska samarbetet, NOLO, synliggörs även under slutet av innevarande år i form av en enkät som skickas ut till så många sekreterare som möjligt inom hälsovården i de nordiska länderna. Enkäten är på engelska och innehåller 8 frågor men i följebrevet är frågorna översatta. Enkätresultatet offentliggörs på följande NOLO-kongress i Sverige i september 2019.

***

 

10/2018

Kunden har alltid rätt?

Kundfokusering är även inom hälsovården en eftersträvansvärd sak. Privata serviceproducenter får ofta beröm för deras förmåga att uppmärksamma till och med patientens/kundens dolda önskemål.

Privata sektorn har dock inte ensamrätt på god kundservice, den offentliga hälsovården utgör redan i sig god kundservice. Dock grundar sig ”pliktservicen” på en annan utgångspunkt än den service som baserar på kundernas fria val där kundernas val av serviceproducent ger upphov till inkomster för verksamheten, medan verksamhet baserad på lag får pengarna automatiskt.

Vad innebär god service? Det finns säkert lika många svar på detta som det finns besvarare, men kundens upplevelse av god service är ett trumfkort. Man kan upprepa det tekniska verkställandet men en upplevelse kan man inte kopiera. Inom hälsovården kunde god kundservice innebära tillräcklig guidning och vägledning.

Digitaliseringen och den elektroniska servicen ökar hela tiden, även inom hälsovården. Trots detta så är det hela 25% av 65-74-åringarna och 63% av 75-80-åringarna som inte använder  internet. Detta enligt uppgifter från Statistikcentralen år 2017. Dessa stora grupper av människor behöver alltså guidning och konkret hjälp för att kunna uträtta sina ärenden.

En vettig arbetsfördelning och ett kundfokuserat tankesätt är i nyckelposition för att förbättra hälsovårdsservicen. Arbetsguppgifter med guidning lämpar sig helt naturligt för avdelningssekreteraren eftersom hen känner till hälsovårdsverksamheten och hen har ett nätverk av andra yrkespersoner omkring sig. Vårdpersonalen kan bättre fokusera på arbetsuppgifter inom själva vården då sekreteraren hjälper patienten t.ex. med laboratorietidsreservation, att skaffa information och vid behov ledsagar sekreteraren vidare till andra yrkesmänniskor.

SOSTE-kryssningen som riktade sig till social- och hälsoorganisationer samt samarbetspartners ordnades i mitten av oktober. Finansministeriets representant berättade i sitt anförande att i framtiden är pengarna en direkt konsekvens av patientens/kundens val. Enligt det nuvarande systemet beviljas stödpengar för vissa projekt, men i fortsättningen kommer detta alltså att ändras; man stöder de tjänster och producenter som bevisligen är populära. Därför är det skäl att satsa på kundfokusering, god service och fungerande servicekedjor.

***

 

9/2018

Framtidstro finns

Jag besökte nyligen Valkeakoski för att presentera Terveydenhuollon Sihteerit rf och för att berätta om mitt arbete som avdelningssekreterare. Jag gillade det jag såg och hörde, eftersom de blivande kollegorna var synbart entusiastiska inför den kommande arbetskarriären, trots att den förestående praktiken naturligtvis gav upphov till litet fjärilar i maggropen. Jag är övertygad att deras praktik kommer att vara framgångsrik eftersom alla var motiverade och ivriga att lära sig nya saker. Valkeakoskis  sekreterarelit erövrar snart arbetsmarknaden.

Avdelningssekreterararens arbetsbeskrivning varierar beroende på organisation och arbetsenhet, så det är i praktiken omöjligt att lära ut allt under studierna.  Den djupare yrkesinlärningen sker via arbetet. Attityden är dock avgörande och dessa studeranden hade verkligen attityden ”on point”.

En enhetlig utbildning för alla sekreterare som arbetar inom hälsovården i Finland är i dagsläget ännu endast en dröm men man rör sig i riktning mot detta mål. Arbetsbeskrivningen kommer säkert att bli annorlunda både p.g.a. digitaliseringen och p.g.a. de samhälleliga reformerna så det blir nog aktuellt att utveckla utbildningen. Effektivitet är ett honnörsord nuförtiden och att köra introducering många gånger är inte effektivt. Dessutom behöver framtidens sekreterare nya kunskaper.

För närvarande satsar man i utbildningen på datateknik och 10-fingersystemet, vilket är mycket viktigt för ergonomin och arbetsvälmåendet. Goda modersmålskunskaper är alltid sekreterarens trumfkort, men latinet lever fortfarande kvar inom hälsovården. Att behärska grundläggande kunskaper i latin är viktigt för en sekreterare. ”Herr Google” kan föreslå flera olika ord då man skriver någonting ditåt, det som man tycker sig höra, men bland dessa förslag ska en yrkesskicklig sekreterare kunna välja det rätta ordet. Den som dikterar har ansvaret för sin text men många korrigeringar försämrar effektiviteten. Sekreteraren ska vara expert inom sin egen yrkesnisch.

Vi får i vårens medlemstidning  läsa mera om denna fantastiska grupp och de kommer att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser efter studierna och praktiken. Jag ser förväntansfullt fram emot deras berättelser!

Styrkekramar inför slutspurten och gratulerar till ert karriärval! Var stolta över er själva och ert yrke!

***

 

8/2018

Sommarstugsäsongen är avslutad,

veneziaden är firad, brasorna har eldats upp och raketerna och smällarna har skjutits. Förberedelserna inför hösten har redan inletts, men den underbara sommaren vi fått njuta av ger krafter för kommande omständigheter.

Under sommaren har man varit på semester och inga ärenden har framskridit, men i och med höstens intåg blir situationen annorlunda. Bl.a. sote och budgeten torde hamna i rubrikerna, och olika tankar kring arbetet aktualiseras.

Terveydenhuollon Sihteerit rf har också njutit av sommaren, men ändå med ett öga riktat mot framtiden. Följande styrelsemöte blir i slutet av september och för ett par veckor sedan förberedde vi ärenden med tanke på detta möte.

Hälsningar från ”fältet” är alltid välkomna, speciellt så här på hösten, eftersom planerna för nästa år börjar snart bli aktuella. Också inom föreningen hanteras budgetärenden så önskemål och idéer gällande utveckling av olika saker kan med fördel lämnas in just nu. Kontakta gärna via mejl före utgången av oktober; adressen är puheenjohtaja(at)terveydenhuollonsihteerit.fi.

Ännu finns det ju hopp om indiansommar och värme, men jag tillönskar redan nu er alla en vacker och energirik början av hösten!

***

7/2018

Tillförlitlighet är en hederssak

På grund av den nya datasekretessförordningen har dataskydd och datasäkerhet varit aktuella samtalsämnen under våren. Den som arbetar inom hälsovården ska med jämna mellanrum repetera den egna organisationens datasekretessanvisningar och hålla i minnet dess betydelse. Ifall man funderar på något så löns det att vända sig till den egna organisationens ansvarsperson för datasekretessen.

Terveydenhuollon Sihteerit rf arrangerar årligen tvådagars skolningsdagar och på grund av dess stora betydelse är dataskydd och datasekretess ofta förekommande teman under skolningsdagarna. Det är alltid bra att uppdatera sina kunskaper och att repetera de viktigaste sakerna. Naturligtvis finns det också många andra aktuella teman under dessa skolningsdagar. Nästa års skolningsdagar går av stapeln i Tammerfors 28-29.3.2019. Förberedelserna är redan i full gång och programmet för dagarna publiceras på vår hemsida så fort som möjligt. Det löns alltså att checka våra sidor då och då!

En hederssak för Terveydenhuollon Sihteerit rf är sekreterare som verkligen är införstådda med utmaningarna i sitt yrke och som agerar i enlighet med lagar och förordningar. Alla sekreterare har förstås inte möjlighet att delta i skolningsdagarna varje år och därför är medlemstidningen guld värd som informationskälla. Nästa medlemstidning utkommer i november 2018. Tillförlitiliga och yrkeskunniga sekreterare behövs överallt inom sjuk- och hälsovårdssektorn.

Tillönskar er alla en underbar sommar!

***

6/2018

Förändringsyra

De flesta finländare har förstått att en digital revolution redan är på gång i vår värld, och någon återvändo till det gamla finns inte. Den artificiella intelligensen är redan nu en så pass naturlig del av vår vardag att vi inte ens alltid uppfattar detta. Smarttelefonerna är precis som namnet säger, smarta, och även robotsvararna låter som riktiga människor. Det finns även neuronätverk, med andra ord ett nätverk som kan lära sig, men tills vidare behövs även insatser från människan.

Det löns alltså att fatta tag i tyglarna och lära sig att använda de nya digitala verktygen samt lära sig nya mönster för tänkandet. I ett gammalt talesätt sägs det att elden är en dålig husbonde men använder man elden rätt kan man nog åstadkomma något gott.

Den gamla klyschan ”varje förändring innebär en möjlighet” är sann. Sote-reformen är bra och nödvändig även om reformens stapplande framskridande ibland får oss att fasa. Finland och finländarna behöver en reform av social- och hälsovården, och för sekreterarna innebär detta en möjlighet att utvecklas.

Ett av sote-reformens syften är att hålla kostnaderna i schack samtidigt som kvaliteten på tjänsterna borde stiga. Detta låter utmanande men inte omöjligt. Kommunikation och koordinering är nyckelfrågor i denna reform och just dessa är sekreterarens viktigaste kompetenser.

Förenhetligandet av servicehelheten säkerställs genom planering av processen och dataadministration. Man insamlar data vid rätt tidpunkt, insamlad data analyseras och man tar lärdom av resultaten. Man lyssnar till klienten/patienten och hjälper och vägleder då det behövs. Man svarar snabbt på klientens behov, och människorna ska vara lättillgängliga även med hjälp av den artificiella intelligensen.

Den finska social- och hälsovården behöver nytänkande. Klientens hela situation bör vara klargjord och under kontroll, samarbetet mellan yrkesgrupper och en optimal användning av de olika yrkespersonernas kompetens är i nyckelposition. Det är viktigt att vårdpersonalen kan koncentrera sig på sin huvudsakliga syssla samtidigt som sekreterare och övrig personal sköter stödfunktionerna. Detta innebär besparingar inte enbart tack vare en smidigare process utan också i form av lägre lönekostnader.

Att vägleda patienten/klienten på vårdstigen ingår som en naturlig del i hälsovårdssektorns sekreterarroll.  Sekreteraren tryggar ett effektivt informationsutbyte och ser till att allt löper enligt uppgjorda anvisningar. Dessutom är sekreteraren ett proffs på att sköta de dagliga rutinerna och samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna löper smidigt eftersom sekreteraren även har en sammanlänkande funktion. Datainsamling för forskningsarbete och forskarassistans passar också sekreteraren i dennes yrkesroll, och sekreterarens insatser underlättar även en systematisk uppföljning av insamlad data. Robotar behöver styrning och sekreteraren är en ypperlig ”robotstyrare”.

Sote-reformen, att hitta nya tankesätt och en meningsfull arbetsfördelning är räddningen för både den finska sote-servicen och för sekreteraren inom hälsovården. Helheten måste vara kontrollerbar och kontaktpersonen ska vara lättillgänglig, och genom samarbete lyckas detta. Det är även möjligt att förverkliga sote-reformens syften: samhället gör ekonomiska inbesparingar parallellt med en förbättring av kvaliteteten på tjänsterna. Detta är möjligt att uppnå genom ett optimalt utnyttjande av olika yrkespersoners kunnande. 

***

5/2018

Sekreterarna inom hälsovården utgör en resurs både för patienterna och för vårdpersonalen

På många håll har man börjat fästa allt mera uppmärksamhet vid klienternas eller patienternas upplevelser av hälso- och sjukvården, vilket är en positiv sak. Vid Mellersta-Finlands centralsjukhus har man undersökt patientens upplevelser med hjälp av erfarenhetsexperter och det framkom att patienterna känner sig ensamma och otrygga när de besöker akutmottagningen. I Åbo skickar man patienter till erfarenhetsexpertens mottagning och HUCS utbildar mera erfarenhetsexperter. (Lääkärilehti 27.4.2018) I Satakunda litar man på socialarbetaren inom hälsovården. (Tehy 5/2018) Eläkeliitto däremot har konstaterat att digitaliseringen exkluderar många. (Super 5/2018)

Vårdarbetets psykiska belastning är även ett aktuellt tema, som både Super och Tehy skriver om i sina facktidningar. De elektroniska och digitala systemen och ständiga avbrotten belastar personalen inom vårdsektorn.

Det skulle finnas hjälp att få på nära håll, närmare bestämt av sekreterarna som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn, men tyvärr blir sekreterarna inom hälsovården ofta bortglömda. Sekreteraren kan hjälpa vårdpersonalen i många olika dokumentationsärenden, och sekreteraren är ett ypperligt hjälpmedel för att minimera avbrotten inom vårdarbetet. Naturligtvis förutsätter detta att sekreteraren ses som en del av arbetsteamet.

Sekreteraren kan inte ersätta erfarenhetsexperterna eller andra yrkesutbildade men sekreteraren är väl inkommen i hälsovårdens verksamhet men är samtidigt ändå en ”lekman”. Sekreteraren är en erfaren kundbetjänare som behärskar de elektroniska systemen, och hen kan hjälpa patienterna att navigera i dessa system och med att ta de elektroniska tjänsterna i bruk. Sekreteraren är ofta tillgänglig, eftersom sekreterarens arbete vanligen är bundet till ett visst ställe. Sekreteraren kan hjälpa i icke-vårdmässiga ärenden och vägleda patienten vidare. Patientens upplevelse av ensamhet och otrygghet lindras ofta när det finns en människa på plats som man vid behov kan få hjälp av. Sekreterarna inom hälsovården existerar redan nu och sekreterarna finns på plats.

En bredare användning av sekreterarens kompetens skulle öka den mänskliga aspekten inom hälsovården. Att servicen dessutom skulle bli smidigare och mer kostnadseffektiv är ytterligare fördelar. Det framhålls ofta att kvalitet kostar, men sekreterarinsatserna är helt tydligt undantaget som bekräftar regeln. Vårdarbete av hög kvalitet kräver att vårdpersonalen ska ges möjlighet att koncentrera sig på arbetet de utbildats för. Därför löns det att satsa på kvalitet inom stödfunktionerna, med andra ord att utnyttja sekreterarna till det de är utbildade för och är bäst på.

***


3/2018

Hej på er, 

skolningsdagarna i Seinäjoki hör nu till gårdagen, förhoppningsvis fick ni ny kunskap och styrka att ta med er hem. Hos mig väckte Agneta Honkalas föreläsning ett visst intresse för träning, det som känns ”omöjligt” faktiskt kan vara möjligt. Målsättning nämndes också i många presentationer, att simma i dimman tar på krafterna, att vara medveten om målet ger förnyade och oanade krafter. 

På Terveydenhuollon Sihteerit rf:s årsmöte 22.3.2018 fastställdes styrelsens sammansättning enligt följande:

 • Tarja Mäkitalo, ordförande
 • Paula Kujala, vice ordförande
 • Karita Ihalainen, sekreterare
 • Päivi Anttila, ledamot
 • Sinikka Hautamäki, ledamot
 • Tiina Hautaoja, ledamot
 • Kaarina Mäkitalo, ledamot
 • Päivi Rissanen, ledamot
 • Hilkka Uuttu, ledamot
 • Päivi Ahdesmäki, vice
 • Anneli Nyrhinen, vice 

Undertecknad är föreningens 11:e ordförande, och jag åtar mig detta hedersfulla uppdrag med ödmjukhet. Föreningens syfte har varit från första början att föra inom hälsovården arbetande sekreterares ärenden vidare och få det osynliga arbetet synligt. Vissa framgångar har funnits under årens lopp men fortfarande kan sekreterarens kunnande bli outnyttjat när man planerar helheter. 

Samarbete är styrka, därför har Terveydenhuollon Sihteerit rf grundats. Vi bör stå enade sida vid sida och se till att lyfta fram sekreterarens kunnande. 

Jag tillönskar er framgångsrik vårväntan! 

Tarja Mäkitalo
ordförande